KBT-MOTTAGNINGEN
Leg. Psykolog Thomas Andersson


INDIVIDUELL TERAPI

KBT

KBT bygger på vetenskapligt beprövad forskning och rymmer ett flertal olika verktyg för att minska psykiskt lidande men också öka livskvaliteten hos individen. Jag har erfarenhet av flertalet metoder som syftar till att hantera ångest, minska stress och successivt få påfyllnad med beteenden som går i riktning mot aktiviteter du önskar du hade mer av i din vardag.  Metoderna syftar till att minska grubblerier och hitta en distans till den ständiga ström av tankar som kan påverka oss negativt. Metoderna syftar också till att förstå det evolutionära med våra grundemotioner, och också använda våra känslor som redskap i vardagen och minska rädslan för dem. Vid ångest arbetar du tillsammans med mig för att förstå den/de situationer du får ångest i och vanligen arbetar vi med exponering för att minska ångestnivån. En annan vanlig metod är beteendeexpriment där syftet är att öka din tolerans för det obehaget som kan uppstå. Det är en mycket effektiv metod och du kan få en positiv erfarenhet av att inte behöva styras av de negativa antaganden du har kring dig själv eller omgivningen. Du får vanligen hemuppgifter, som vi tillsammans bestämmer. Som KBT-psykolog ser jag samarbetet mellan dig som klient och mig som terapeut som en viktig del för terapins framgång. Terapierna är vanligen ca 10 sessioner, men detta kan variera utifrån problematik och klientens önskemål.

Jag arbetar också med ACT-baserad terapi som fokuserad på livsvärderingar. ACT betyder Acceptment and commitment therapy. Det är just vad terapin handlar om - att acceptera och åta sig en uppgift som handlar om en själv och det innersta i vårt väsen - våra värderingar. ACT bygger både på KBT-tekniker samt österländsk meditationskonst som prövats ut för att en individ ska kunna vara medvetet närvarande i nuet. Varför är det bra? Jo detta innefattar många beslut som vi snabbt gör, och ibland har inlärda mönster av att falla in i beteenden som behöver förändras för att vi ska gå i rätt riktning. Metoden handlar om att förhålla sig till smärta på ett nytt sätt, och att acceptera svåra ting. Det viktiga med metoden är ändå att agera på ett nytt sätt, gentemot sina värderingar.